Nghệ An - Chùa Giáp Vinh

 

Đặt chân đến Nghệ An

Đô Lương - Nghệ An

Không gian chương trình

Không gian nhà bạt

Chương trình buổi lễ

Không gian trong nhà bạt

Không gian trong nhà bạt