Kỷ Niệm 20 Năm Công Ty Thái Hưng

Tổ chức sự kiện tại Thái Nguyên

Trang trí, khánh tiết lối vào

Tổ chức sự kiện tại Thái Nguyên

Phướn chào mừng